سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم 
دانشیار گروه علوم تربیتى 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه مطالعاتی مشاوره اسلامى 
موسس  
1381/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
دانشگاه قم 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم و تهران 
مدرس 
 
 
روانشناسي،مشاوره،تعليم و تربيت 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (ع) 
مدرس 
 
 
روانشناسي،مشاوره،تعليم و تربيت 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
روانشناسي،مشاوره،تعليم و تربيت