مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی نقی
نام خانوادگی:فقیهی
پست الکترونیک:an-faghihi@qom.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم تربیتی ، روانشناسی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد