نقش دنیا در رشد و انحطاط انسان از دیدگاه قرآن
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمدانوري غفارى