قرآن و شیوه های جذب جوانان به دین
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقر العلوم
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : مرضيه رباني نژاد