زندگی حضرت مسیح علیه السلام از دیدگاه قرآن
18 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده علوم قرآنی قم
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : زهرا رجائی